Qttb Fushe Kruje

Kreu / Aktivitete
Bilanci i plehrimit

Fermerët para se të hartojnë bilancin e plerave duhet të bëjnë analizat agrokimike të tokës që ato zotërojnë në pronësi ose e kanë në pëerdorim kundrejt qirasë, për të parë se si janë treguesit e përgjithsëm të tokës.

demostrime MIF

• Mbajtja e pasqyrave të shpenzimeve / të ardhurave (llogarive) nga aktorët bujqësore (fermerë individuale, shoqata BB, sipërmarrje agrobiznesi) - domosdoshmëri për zhvillimin e qëndrueshëm të fermës bujqësore.
• Metodologjia e hartimit të bilancit të plehrimit / të ushqyerit në fermat bujqësore me plehrat organike dhe kimike.

Farat foragjere

Farat faragjere Sigurimi i farnave në cilësi, sasi dhe llojshmëri ka qënë dhe mbetet objektivi kryesor në fushën e prodhimit btë foragjereve. Me gjithë përpjekjet që janë bërë deri më sotë, sigurimi i farave foragjere vazhdon të jetë hallka më e dobët në zinxhirin e prodhimit të foragjereve.

Libri i shenimeve

Libri i shenimeve Nëpërmjet këtij demostrimi kemi si qëllim të japim mesazhin dhe ta sensibilizojmë opinionin e fermerëve në zonat rurale ku ato shtrihen se pambajtur llogarinë në fermat e tyre, nukka zhvillim dhe perspektiv për të ardhmen.

Marketingu bujqesor

Marketingu bujqesor Marketingu është një proçes social dhe ekonomik që drejton fluksin e të mirave materiale dhe shërbimeve nga prodhuesi tek konsumatori, me qëllim harmoinizimin kërkesë ofertë.
Marketingu Bujqesor dhe domosdoshmeria e tij nga kendveshtrimi i fermave te vogla (perzjera bujqesore e blegtorale). Problematika te tregetimit te fruta perimeve ne Shqiperi.
Qellimi kryesor është të prodhohet në kohën dhe vëndin që do konsumatori, pra marketingu është një proces social ekonomik që drejton fluksin e të mirave dhe sherbimeve nga prodhuesi te konsumatori, me qellim harmonizimin e ofertës dhe kërkesës.
Per cfare kane nevoje furnizuesit e fruta perime te fresketa per te qene me konkurues ne treg?
- Per te ndihmuar firmat private te fuqizohen per te rrezikuar (riskuar), per te inovuar dhe per te investuar ne bashkepunimet e tyre te biznesit (ventures).
- Pero te dhene sherbime mbeshtetje te duhur dhe krijues per tregjet e synuar.
- Kerkime fushore se cafre eshte vertet e re dhe qe mund te arrihet prej fermereve. Jo prova (testimesh) te kulturave bujqesore qe fermeret tanime i njohim dhe kane dijeni e pervoje se si ti rrisin ato.
- Mendoni edhe nga kendveshtrimi i konsumatorit dhe jo vetem nga interesi i kultivuesit te bimeve apo rritesi i kafsheve – cfare ju shtyn juve kur bleni ushqime, fruta a perime?
Mbani parasysh pamjen e produktit ne treg, cilesine, kohen e menyren e dorzimit / shitjes si dhe CMIMIN,

Plan Biznesi

Plan Biznesi
Plani BIznesi është një dekument i shkruar që detajon aspektet financiare dhe operacionale të fermës.
Hartimi i planit të bisnesit e detyron fermerinta të konsideroj aspektin afatgjatë të fermës në mënyrë të plotë, të vlerësoj çdo aktivitet të fermës të tij dhe të zhvillojë një seri strategjishpër të përballuar në lartësinë e duhur mjedisin e ndryshushëm.

Pleherimi tek jonxha

Pleherimi tek jonxha
Fosfori ka ndikim të madh në rritjen dhe zhvillimin e bimëve bishtajore.
Kjo dukuri shfaqet qartë tek dinamika e rritjes dhe zhvillimit të bimëve të jonxhës

PRAKTIKA ME E STUDENTET Demonstrimet

Praktika me student te U.B Kamëz
Ne këtë praktikë disa ditore u shpjegua ana teorike dhe u pa të konkretizuar prodhimi I farëes së jonshës dhe bashkeshoqerimet e bimeve bishtajore.
Disa nga momentet me pikante per te cilat u fol gjatë kësaj praktike ishin metodat dhe aspektet e prodhimit te farës parbaze ne kulturen e jonxhes si dhe epersite e bashkëshoqerimit te bimeve bishtajore

Struktura e foragjereve

Tema : “Struktura më e përshtatshme foragjere dhe hartimi i racionit ushqimor në fermë”.
Fermeri mund të përmirësoj strukturën racore dhe kapacitetin prodhues të tufës të tij në për mjetë blerjeve në treg të lopëve me vlera të larta racore apo inseminimit artificial me vlera të larta racore si Oberental, Simental dhe Holshtejn etjer, por përfitimi nga ky investim mund të merret vetëm në se fermeri do të dijë si ti ushqejë këto lopë me racione ushqimore të pasura e të balancuara që mundësojnë një prodhim të lartë, cilësor dhe ekonomik të qumështit si dhe të ruajë shëndetin e lopëve për gjatë gjithë periudhës së shfrytëzimit të tyre.