Qttb Fushe Kruje

Kreu / Bashkbepunime

Bashkepunimi

• Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Palujtshme(ZQRPP);
• Agjensinë e Kadastrës
• Universitetin Bujqësor të Tiranës
• Drejtoritë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarqe (DAMT);
• Zyra e Menaxhimit dhe Mbrojtjes së Tokës(ZMMT) në njësitë administrative;
• Autoriteti Shtetëror i Informacionit Gjeohapsinor (ASIG);
• Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor (AREB në qarqe);
• Drejtoritë Rajonale e Bordeve të Kullimit(ARBK);
• Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Agronomisë
• Me shoqata private të fermerëve me drejtim bujqësor dhe blegtoral.
• Me Entin Shtetëror të Farave dhe Fidanëve (ESHFF) për problemet e testimit të varieteteve dhe prodhimit të farës.
• Me Departamentin e Shkencave Agronomike të Universitetit Bujqësor Tiranë .
• Me Agjencitë Rajonale të Ekstensionit të Bujqësisë.
• Me organizma, shoqata dhe grupe interesi të vendit dhe të huaja etj.
• Bashkpunim IPESA, UBT (Fakulteti i Mjedisit) dhe QTTB
• Me agjensitë rajonale të ekstensionit bujqësore të Tiranës, Lushnjës, Korçë (AREB) dhe sektorët respektive të keshillimit bujqësor (SEB).
• Universiteti Bujqësor i Tiranës.
• Universiteti “Fan Noli” Korcë.
• Universiteti ”Marin Barleti” Tiranë
• Instituti Bujqësor i Kosovës, në Pejë.
• Me të gjithë fermerët e fermave të kontaktit që kemi bashkëpunim nga dita e krijimit dhe ne vijim.
• Me Drejtorinë e Teknologjive Bujqësore në Q.T.T.B Fushë-Krujë
• Me Drejtorinë e Teknologjive Blegtorale në Q.T.T.B Fushë-Krujë.
• Me Drejtorinë e Shërbimit të Tokave dhe të Ujrave në Q.T.T.B Fushë-Krujë.
• AZHBR programi i skemave kombëtare
• AZHBR programi i IPARD II
• Creative Business Solutions, (CBS) Programi i AgroBiznesit dhe AgroWeb.
• USAID/REG: Marketingu i produkteve permes certifikimit Global GAP

• Elite shpk, Tiranë: metoda të reja kultivimit të bimëve aromatiko – mjekësore
• Me agjensitë rajonale të ekstensionit bujqësore të Tiranës, Lushnjës, Korçë (AREB) dhe sektorët respektive të keshillimit bujqësor (SEB).
• Universiteti Bujqësor i Tiranës.
• Universiteti “Fan Noli” Korcë.
• Universiteti ”Marin Barleti” Tiranë
• Instituti Bujqësor i Kosovës, në Pejë.
• Me të gjithë fermerët e fermave të kontaktit që kemi bashkëpunim nga dita e krijimit dhe ne vijim.
• Me Drejtorinë e Teknologjive Bujqësore në Q.T.T.B Fushë-Krujë
• Me Drejtorinë e Teknologjive Blegtorale në Q.T.T.B Fushë-Krujë.
• Me Drejtorinë e Shërbimit të Tokave dhe të Ujrave në Q.T.T.B Fushë-Krujë.
• AZHBR programi i skemave kombëtare
• AZHBR programi i IPARD II
• Creative Business Solutions, (CBS) Programi i AgroBiznesit dhe AgroWeb.
• USAID/REG: Marketingu i produkteve permes certifikimit Global GAP
• Elite shpk, Tiranë: metoda të reja kultivimit të bimëve aromatiko - mjekësore