Qttb

Kreu / Legjislacioni

Legjislacioni

 1. Ligji Nr. 7893 datë 22.12.1994 “Për shkencën dhe zhvillimin teknologjik”.
 2. Ligji Nr. 9817, datë 22.10.2007 “Për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural”.
 3. Ligji Nr. 9426, datë 06.10.2005 “Për Mbarështimin e Blektorisë”; dhe i amenduar në Mars 2008.
 4. Ligji Nr. 8411, datë 01.10.1998 “Për Ushqimet e Blektorisë”.
 5. VKM Nr. 515 datë 19.07.2006 “Për ristrukturimin e instituteve kërkimore shkencore në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit”.
 6. VKM Nr. 432 datë 28.6.2006 “Për krijimin dhe administrimin e të ardhurave që krijojnë institucionet buxhetore”.
 7. Urdhër Nr. 57 datë 22.04.2015 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Qendrës së Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë Krujë”, i ndryshuar.
 8. Ligji Nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
 9. Ligji Nr. 10296 datë 8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
 10. Ligji Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i azhornuar.
 11. Ligji Nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
 12. Ligji Nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
 13. Ligji Nr. 9131 datë 8.09.2003 “Për rregullat e etikës në Administratën Publike”
 14. VKM Nr. 187 datë 8.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjykatën e Lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrive të linjës dhe administratën e Prefektit”.
 15. VKM Nr. 202 datë 15.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin Nr. 717 datë 23.06.2009, të Këshillit të Ministrave, “Për pagat e punonjësve mbështetës në institucionet buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”, të ndryshuar.
 16. Udhëzimi Nr. 2 datë 6.02.2012”Për proçedurat standarte të zbatimit të buxhetit”.
 17. Udhëzimi Nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.
 18. Udhëzimi Nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”.
 19. Udhëzimi Nr. 8 datë 29.03.2012 “Mbi procedurat standarte për përgatitjen e Programit të Buxhetit Afatmesëm”.
 20. Udhëzimi Nr. 4 datë 8.02.2007 “Mbi tarifat e ardhurave dytësore, të aplikueshme nga institucionet e vartësisë të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbojtjes së Konsumatorit”.
 21. Udhëzimi Nr. 8 datë 8.05.2007 “Mbi tarifat e ardhurave dytësore, të aplikueshme nga institucionet e vartësisë të Ministrisë së Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbojtjes së Konsumatorit”.
 22. Ligji Nr. 44 datë 30.04.2015 “Kodi i proçedurave administrative në Republikën e Shqipërisë”.
 23. Ligji Nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”.
 24. Ligji Nr. 9482, datë 03.04.2006 për “Legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar.
 25. Vendimi Nr. 121 datë 17.02.2011 “Për mënyrat e ushtrimit të funksioneve nga Drejtoritë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në qarqe dhe Zyrat e menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës në Komuna dhe/ose Bashki”.
 26. Vendimi Nr. 410, datë 27.6.2012 “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës”.
 27. Vendimi Nr. 440, datë 3.6.2020 Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin Nr. 410, datë 27.6.2012, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës”.
 28. VKM Nr. 460 datë 22.05.2013 “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave të dhënies me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit”, i azhurnuar me VKM Nr. 143, datë 24.02.2016 “Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 460, datë 22.5.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave të dhënies me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit”, i azhurnuar me VKM Nr. 525, datë 16.6.2015 “Për një shtesë në Vendimin Nr. 460, datë 22.5.2013, të këshillit të ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, rregullave dhe procedurave të dhënies me qira të tokave bujqësore në pronësi të shtetit”.
 29. Vendimi Nr. 373, datë 20.6.2018 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave dhe kontratës tip për dhënien me qera të tokës bujqësore në pronësi të shtetit”.
 30. Vendimi Nr. 1189, datë 18.11.2009 “Për rregullat dhe procedurat për hartimin dhe zbatimin e programit kombëtar të monitorimit të mjedisit”.
 31. Udhëzimi Nr. 5. datë 13.03.2017 “Për krijimin e Informacionit për Tokën Bujqësore, nga zbatimi i Programit "Menaxhim i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore”.
 32. Ligji Nr. 8752, datë 26.03.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, i azhornuar.
 33. VKM Nr. 532, datë 31.10.2002 “Për mbështetjen teknike për ZMMT në njësitë administrative”,
 34. Ligji Nr. 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”.
 35. Ligji Nr. 24/2017, “Për administrimin e ujitjes dhe kullimit”.
 36. Ligji Nr. 8681, datë 02.11.2000, “Për projektimin, ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e digave dhe dambave”, i ndryshuar.
 37. VKM Nr. 147, datë 18.03.2004 “Për miratimin e rregullores për sigurinë e digave dhe dambave”.
 38. Ligji Nr. 10416, datë 7.04.2011, “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor”, i ndryshuar me Ligjin Nr. 67 datë 14.02.2013 dhe Ligjin Nr. 105 datë 1.10.2015.
 39. Ligji Nr. 72, datë 14.02.2013, “Për mbarështimin e blegtorisë”.
 40. Ligji Nr. 10465, datë 29.09.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar.
 41. Ligji Nr. 17.2020: “Për Produktet Plehëruese”.
 42. Urdhër Nr. 142, datë 26.3.2020 Për “Miratimin e Përmbajtjes të të Dhënave Teknike të Produkteve Plehëruese”.
 43. Ligji Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
 44. Ligjit 8443, datë 21.01.1999 “Për Vreshtarinë, Verën dhe produktet që rrjedhin nga rrushi”.