Qttb Fushe Kruje

Kreu / Sherbimet

Laboratori i Tokës dhe Ujit
Në mbështetje të Udhëzimit Nr. 08 datë 08/05/2007 “Mbi tarifat e të ardhurave dytësore, të aplikueshme nga institucionet vartëse të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Ruralˮ ofrojmë tarifat për treguesit kimikë e fizikë të tokës dhe ujit ndaj subjekteve publikë dhe privatë.

Tarifat për analizat e treguesve kimikë dhe fizikë të tokës:

Nr Lloji i analizes Vlera/Lekë te reja
1 Azoti Total 1500
2 Azoti Amonjakal 1500
3 Azoti Nitrik 1200
4 pH ujor 200
5 pH kripor 300
6 Aciditeti Hidrolitik 500
7 Aciditeti i Këmbimit 600
8 H, Al i këmbyeshëm 600
9 Humusi 500
10 Konduktiviteti Elektrik (K E) 100
11 Masa organike (M O) 1000
12 P2O5 i asimilueshëm 700
13 Kaliumi i këmbyeshëm 400
14 Karbonatet 400
15 Kalcium aktiv 400
16 Kapaciteti i Këmbimit Kationik (KKK) 1000
17 Natriumi 500
18 Kaliumi 500
19 Kalciumi 500
20 Magnezi 500
21 Fosfori total 700
22 Kaliumi total 700
23 Bakri 500
24 Mangani 500
25 Zinku 500
26 Hekuri 500
27 Kobalti 500
28 Nikeli 500
29 Kromi 500
30 Fraksione për fosforin 1000
31 Fraksione për humusin 1000
32 Mbetja e e thatë 500
33 Lagështia 500
34 Granulometria (3 fraksione) 1.000
35 Përshkueshmëria e poshtme dhe e sipërme 300
36 Lagështia ekuivalente 300

Tarifat e analizave për treguesit e ujit që përdoret për ujitje
Nr Treguesit e analizuar Simboli Njësia matëse Limitet
Përmbajtja e kripërave
1 Konduktiviteti Elektrik (KE) ECW dS/m mS/cm 0-3
Katione dhe anione
2 Kalcium Ca 2+ mek / l 0-20
3 Magnez Mg 2 + mek / l -05
4 Natruim Na + mek / l 0-40
5 Karbonatet CO3 2- mek / l 0-0.1
6 Bikabonatet HCO3 - mek / l 0-10
7 Kloruret Cl - mek / l 0-30
8 Sulfatet SO42- mek / l 0-20
Elementët ushqyes
9 Azoti Nitrik NO3 - mg/l 0-5
9 Azoti Nitrik NO3 - mg/l 0-5
10 Azoti Amonjakal NH4 + mg/l
11 Fosfatet PO4 3- mg/l 0-2
12 Potasi K + mg/l 0-2
Faktore te ndryshem
13 Aciditeti pH - log [ H+] 6.0-8.5
14 Mbetje e thate gr/l

Vlera për analizën e plotë të një kampioni uji është 5,000 lekë